วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
1.1 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
1.2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
เก้าเลี้ยวเมืองน่าอยู่ เชิดชูประเพณี
การเกษตรทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา
เป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว...ยินดีต้อนรับค่ะ


1. สภาพทั่วไปเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

1.1 ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา


1.2 ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว


แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยว